กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชรินทร์ ทองสงค์
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา กะลาสี
ครูจ้างสอน

นางสว่าง ศรีขวัญ
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร เพ็ชรคงทอง
ครู คศ.1