กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริธร พัดทวี
ครู คศ.3

นางสุจินต์ รัตนพงศ์
ครู คศ.3

นางวรรณดี ดวงสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางปิยนาถ ราชแป้น
ครู คศ.3