กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประเสริฐ ส่งเนียม
ครู คศ.3

นางสาวช่อเพชร เพชรรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา อินทฤทธิ์
ครู คศ.3

นายวรวรรต จิตต์ชำนาญ
ครูผู้ช่วย