กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเลิศ ถนอมกาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ