กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภรศรี เหมบัณดิษฐ์
ครู คศ.3

นางจินดา นวลแก้ว
ครู คศ.2

นางอรสา ศรีชู
ครู คศ.2

นางจุไรรัตน์ เพ็ชรเสน
ครู คศ.3

นางสาวจรวยพร ด้วงแป้น
ครู คศ.3