กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยนันท์ หัตถประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางกรรณิการร์ มาศศรี
ครู คศ.3

นางสาวฉลวย ไชยปาล
ครู คศ.3