กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนภัสสร จิรักษา
ครู คศ.3

นางปรียา โชติทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธิดารัตน์ บุญวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวประชิต ขาวพริก
ครู คศ.3

นางอำนวย ทองรอด
ครู คศ.3