กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรีย์ เพ็งจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภวัลย์ ไวยพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวกุลภัสสรณ์ ศรีสุขช่วย
ครู คศ.3

นางสุณิตย์ บุญละออ
ครู คศ.3

นางดวงพร เปาะทองคำ
ครู คศ.3

นางสาววิไลลักษณ์ มูลอักษร
ครู คศ.3