กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริธร พัดทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0812767240
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
67/2 ม.3 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 วิทยศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช/วิทยาการคอมพิวเตอร์
2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2535 ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธันวาม 2548-1 ธันวาคม 2554 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม จังหวัดพัทลุง ครู
1 ธันวาม 2554 ถึง ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล