ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ป.6  ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
21 ก.ย. 60 แสดงมุฑิตาจิต แด่บุลากรที่เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ จัดงานเกษียณอายุราชการพนักงานครู โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐น. และ ๑๗.๐๐ น. 
ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑
20 ก.ย. 60 ประเพณีสารทเดือนสิบ
หยุดเรียน 1 วันเพื่อให้นักเรียนร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ