ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 60 ประเพณีสารทเดือนสิบ
หยุดเรียน 1 วันเพื่อให้นักเรียนร่วมประเพณีสารทเดือนสิบ
21 ก.ย. 60 แสดงมุฑิตาจิต แด่บุลากรที่เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ จัดงานเกษียณอายุราชการพนักงานครู โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐น. และ ๑๗.๐๐ น. 
ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑